• English
  • Українська

Шановні АБІТУРІЄНТИ!
Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю
«Менеджмент »

Менеджер – це високоінтелектуальний, впевнений у собі професіонал, толерантна, та креативна особистість.

Менеджер – це не просто керівник, який опікується поточною проблематикою господарського життя. Він має вільно орієнтуватися у змінах ринкової кон’юнктури, знаходити шляхи вибудови системи конкурентних переваг та мінімізації ризиків.

Навчання в ЧНТУ за спеціальністю «Менеджмент» побудоване на сучасних принципах освіти, що дозволяє отримати знання, які забезпечать випускникам успішну організацію як власного бізнесу так і стійку кар’єру в різноманітних структурах економіки України

Визначальну роль у підготовці фахівців відіграє професорсько-викладацький склад кафедри:
• 3 доктори економічних наук, професори;
• 2 доктори наук з державного управління, професори;
• 7 кандидатів економічних наук, доцентів;
• 1 кандидат наук з державного управління, доцент.

Колективом випускової кафедри здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Результати наукових досліджень використовуються при підготовці регіональних програм розвитку, для розв’язання регіональних соціально-економічних проблем Чернігівської області.


Науковим доробком кафедри є більше 40 монографій і 25 навчальних посібників з грифом МОН України.

 

Навчання за бакалаврською програмою (денна форма навчання 3 роки 10 місяців; заочна форма навчання 4 роки 10 місяців) проводиться за спеціальністю
073 “Менеджмент”

Вступні випробування на І-й курс (денної та заочної форми навчання) – за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання:
1. Українська мова та література
2 Математика (профільний)
3. Іноземна мова (або географія за вибором). За контрактом – за вибором.

Основними принципами розвитку ЧНТУ є:
• орієнтація на підготовку висококваліфікованих фахівців з управління, здатних вирішувати поточні задачі, які виникають на підприємствах у різноманітних галузях економіки;
• інтеграція навчальної, наукової та підприємницької діяльності як необхідна умова забезпечення відповідного рівня підготовки менеджерів наявним потребам національної економіки;
• подальше удосконалення якісного складу науково-педагогічних працівників університету.

 

Високий рівень підготовки на спеціальності підтверджується тим, що всі випускники отримують гідне працевлаштування, користуються попитом на ринку праці.
Цьому сприяє те, що на кафедрі менеджменту та державної служби реалізуються ефективні програми наскрізної практичної та комп’ютерної підготовки, приділяється значна увага вивченню англійської мови професійного спрямування.

Особлива увага приділяється залученню здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи як на рівні університету, так і на регіональному та державному.Неодноразово студенти кафедри ставали переможцями та лауреатами Всеукраїнських конкурсів випускних кваліфікаційних робіт у номінації «Менеджмент».

Важливе місце в міжнародній діяльності кафедри займає співпраця з навчальними закладами інших країн.

За укладеними міжнародними договорами професорсько-викладацький склад кафедри та студентська молодь має можливість навчатися та проходити стажування за кордоном, а саме у  Польщі, США та ін.

ЧЕКАЄМО НА ВАС!!!