• English
  • Українська

Посібники

Бутко М.П., Котельников Д.І. Вступ до менеджменту. Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – К.: Знання, 2005. – 328с.

Управління виробництвом: Навч. посіб. з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / Бутко М.П., Котельніков Д.І., Мурашко М.І., Оліфіренко Л.Д. – К.: Знання України, 2006. – 296 c. – Бібліогр.: с. 274-276.

Регіональне управління: інноваційний підхід. Бутко М.П., Зеленська О.О., Зеленський С.М., Мурашко М.І. та ін. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (За заг. ред. д.е.н., проф. Бутка М.П. К.: Знання України, 2006. – с.560. – Бібліогр.: с.528-554. лист №1.4/18-г-949 від 19.10.2006р.) 32,55 друк.арк.

Інформаційні технології в регіональному управлінні: Навч. посіб. з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / Бутко М.П., Бутко І.М., Олійченко І.М., Дітковська М.Ю., Мурашко М.І. – К.: Знання України, 2006. – 282 с.

Бутко М.П., Мурашко М.І. та інші. Системи і моделі: теорія, методологія, практика: Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Ніжин: ТОВ  «Аспект-Поліграф», 2007. – 380 с.

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. – 435 с.

Бутко М.П., Бутко І.М., Мащенко В.П., Мурашко М.І., Оліфіренко Л.Д. Управлінські рішення: евристичність, креативність, транспарентність: Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / Під ред. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ “Аспект-Поліграф, 2008. – 428 с.

Бутко М.П., Акименко О.Ю., Мурашко М.І., Оліфіренко Л.Д., Повна С.В. Інвестиційний менеджмент: теорія і практика: навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / за ред. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2009. – 452 с.

Бутко М.П., Бутко І.М., Бушай І.М., Задорожна С.М., Іванова Н.В., Мащенко В.П., Мурашко М.І., Оліфіренко Л.Д., Повна С.В., Удовиченко В.П. Менеджмент для публічної влади: навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / за заг.ред.д-ра екон.наук, проф. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2011. – 360 с.

Бутко М.П., Акименко О.Ю., Василєва Н.В., Дерій Ж.В., Мініна О.В., Мурашко М.І., Уляненко Ф.М., Шадура-Никипорець Н.Т. Економіка: навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / за ред. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2011. – 612 с.

Проектний менеджмент: регіональний зріз [текст]  : навчальний посібник / За заг. ред. Бутка М.П. [М.П. Бутко, М.І. Мурашко, І.М. Олійченко, Л.Д. Оліфіренко, Т.В. Пепа, А.Г. Долодаренко, С.В. Повна, І.В. Сидоренко, О.М. Шевченко]. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 416 с.

Стратегічний менеджмент [текст]  : навчальний посібник / За заг. ред. Бутка М.П. / [Бутко М.П., Дітковська М.Ю., Задорожна С.М., Іванова Н.В., Олійченко І.М., Оліфіренко Л.Д., Пепа Т.В., Повна С.В., Шабардіна Ю.В., Шевченко О.М.]. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 376 с. (протокол ВР ЧНТУ № 1 від 25.01.2016 р.).

Економічна психологія : навч. посіб. [текст]  / За заг. ред. Бутка М.П. / М.П. Бутко, А.П. Неживенко.,  Т.В. Пепа. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 232 с. (протокол ВР ЧНТУ № 6 від 29 червня 2016р.) друк.арк. 13,05. (Пепа Т.В. Економіко-психологічні умови формування та розвитку трудового потенціалу, с.77-97.)

Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів : навч. посіб. / [Бутко І.М., Бутко М.П., Дерій Ж.В., Дітковська М.Ю., Задорожна С.М., Зосименко Т.М., Іванова Н.В., Мініна О.В., Мурашко М.І., Олійченко І.М., Оліфіренко Л.Д., Панченко О.І., Пепа Т.В., Повна С.В., Самійленко Г.М., Хоменко І.О., Шабардіна Ю.В., Шадура-Никипорець Н.Т., Шевченко О.М.,  Шкарлет С.М.] / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. С.М. Шкарлета та д-ра економ. наук, проф. Бутка М.П. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 528 с. (протокол ВР ЧНТУ № 6 від 29 червня 2016 р.) 13,05 друк.арк.

Менеджмент інноваційної діяльності : навч. посіб. / [М.П. Бутко., І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська, Н.В. Іванова, М.І. Мурашко, І.М. Олійченко, Л.Д. Оліфіренко, С.В. Повна, О.В. Попело, Г.М. Самійленко, Ю.П. Харченко, Ю.В. Шабардіної, О.М. Шевченко]. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 496 с. (протокол ВР ЧНТУ № 7 від 30 червня 2017 р.) друк.арк. 31.

Shkarlet Serhiy. Quality Management: educational manual /Serhiy Shkarlet, Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska. – Chernihiv: Chernihiv National University of Technology, 2018. – 216 p.

Shkarlet Serhiy. Information Systems and Technology in Organizations: educational manual / Serhiy Shkarlet, Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska. – Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2018. – 268 p.