Наукова робота

Науково-дослідна робота проводиться у відповідності з планом університету та факультету проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення. З грудня 2012 року в університеті функціонує аспірантура за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління» (навчаються 4 аспіранти і 4 здобувача), метою відкриття якої є забезпечення кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління кадрами вищої кваліфікації, підвищення рівня наукової роботи в університеті, створення умов наукового росту талановитої молоді.
Теми наукових досліджень затверджені на засіданні Вченої Ради університету і відповідають пріоритетним напрямам Національної Академії наук і Міністерства освіти і науки України. Кафедрою здійснюються наукові дослідження за темами:
– Міжнародний грант у сфері науки: EC Теmpus "Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей" 544202 -TEMPUS – 1-2013-1-AT – TEMPUS-JPHES (BUSEEG-RU-UA) на період 2013-2016 рр.;
– "Управління інноваційно-інвестиційним розвитком на національному рівні" (номер державної реєстрації №0111 U 002357, 2011-2015);
– "Комплексної наукової роботи “Державне управління та місцеве самоврядування” (номер державної реєстрації 0110U008150, 2010-2016 рр.) – “Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку”;
– Оцінювання та прогнозування інноваційних можливостей розвитку регіональної системи (номер державної реєстрації 0112U005799, 2012 – 2017 рр.);
– "Формування новітніх принципів децентралізації системи управління державою" (номер державної реєстрації № 0114U004425, 04.2014-04.2018);
– "Управління антикризовими стратегіями і проектами підприємств при трансформації економічних і політичних процесів регіону" (державний реєстраційний номер 0115U003441, 04.2015-04.2018);
– “Удосконалення механізмів реалізації функцій державного управління та місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи: регіональний зріз” (номер державної реєстрації 0113U003163, 2013-2019 рр.);
– " Удосконалення механізмів функціонування біржового ринку України (номер державної реєстрації 0114U005483).
У рамках даних тем виконуються наступні завдання:
I. Впровадження і розвиток інноваційного підходу в систему державного регіонального управління, до складових якого входять дослідження за напрямами:
o інноваційна складова в прийнятті управлінських рішень.
o сучасні теорії державного та адміністративного управління: аналіз, синтез, практика використання;
o відтворення виробничого та соціального потенціалу регіону;
o механізми державного регулювання галузей економіки регіону.
o соціальна складова нової парадигми регіонального розвитку.
o управління економічними трансформаціями в регіоні.
o формування регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення у державному управлінні;
o формування системи управління персоналом органів влади та органів місцевого самоврядування;.
o реформування місцевого самоврядування: теорія та практика;
o публічна влада як інструмент подолання фінансово-економічної кризи;
o фінансові, економічні, правові та інституційні механізми реформування місцевого самоврядування в контексті трансформації публічної влади;
o алгоритми реформування регіонального галузевого управління: енергозбереження, реформування житлово-комунального господарства, соціальної інфраструктури;
ІІ. Місцеве самоврядування як засіб розвитку суспільства;
ІІІ. Інформаційні технології як інструмент ефективної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
IV. Стратегія прийняття управлінських рішень в державному управлінні, до складових якої входять дослідження за напрямами:
o регіональні особливості інформатизації органів державної влади та місцевого самоврядування в регіоні;
o відтворення людського потенціалу в регіоні в умовах глобалізації світового простору;
o формування маркетингової стратегії інтеграції суб’єктів господарювання в регіоні;
o комплексний соціально-економічний та культурний розвиток регіону: методологія, закономірності та стратегія;
o логістичні аспекти формування та удосконалення регіонального інфраструктурного комплексу;
o формування регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення;
o формування регіональних сегментів промислового виробництва економіки;
o регіональні аспекти товарного забезпечення стратегічного розвитку підприємств обробної промисловості та інші.
V. Удосконалення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону.
VІ. Удосконалення експертно-консультаційного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності.
VІІ. Впровадження еколого-економічного менеджменту.
VIІІ. Розробка стратегій впровадження та розвитку менеджменту якості.
У рамках даних тем виконуються наступні роботи:
 формування та розвиток інформаційного забезпечення в системі органів державного управління та місцевого самоврядування;
 державне регулювання галузевого розвитку в умовах поглиблення інтеграції та глобалізації;
 державне управління регіональною соціально-економічною системою;
 дослідження галузевих, регіональних та корпоративних інформаційних систем в державному управлінні;
 механізм державного управління формування та реалізації регіональної податкової політики;
 інформаційні технології й інформаційне забезпечення в системі органів державної влади на регіональному рівні;
 державне регулювання ринків продовольства на регіональному рівні;
 механізми державного регулювання у здійснення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 державне управління курортно-рекреаційним комплексом регіону.
Випускова кафедра ЧНТУ здійснює активну публічну науково-практичну роботу щодо просування науково-дослідних доробків у практичну діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, яка втілилась у досвіді проведених міжнародних науково-практичних конференцій, в організації яких кафедра брала безпосередню участь:
– Международная научно-практическая конференция "Вызовы и стратегические ориентиры развития человеческого потенциала государственного управления" (г. Новгород-Северский, Черниговская обл., 14-16 июня 2011р.);
– Науково-практичний семінар "Державна політики впровадження електронного врядування" (на прикладі територіальної громади м. Славутича, 29-30 листопада 2011 р.);
– Міжнародна науково-практична конференція "Модернізаційні аспекти формування людського капіталу у системі державної служби" (м. Чернігів, 23-24 грудня 2011р.);
– Перша науково-практична конференція "Розумовські зустрічі" (м. Чернігів, 28-29 листопада 2012 р.);
– Друга науково-практична конференція "Розумовські зустрічі" (м. Чернігів, 28-29 листопада 2013 р.);
– Третя науково-практична конференція "Розумовські зустрічі" (м. Чернігів, 2-3 грудня 2014 р.);
– Першої міжнародної науково-практичної конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право» (м. Кошице, Словаччина 30 березня–2 квітня 2015 р.).
За результатами виконання науково-дослідних робіт захищено 2 кандидатська та 2 докторська роботи з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. А також опубліковано більше 250 статей в наукових фахових журналах. В результаті запланованої та безперервної наукової діяльності кафедри за останні пять років науково-педагогічні працівники підготували та випустили ряд наукових посібників із грифом МОНУ, монографій та наукових статей, перелік яких наведено у табл. 8.4 (Розділу 8 Довідки).
НАЯВНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ. Чернігівський національний технологічний університет співпрацює із закордонними навчальними закладами та науково-дослідними установами в галузі освіти, науки і техніки. У період з 2011-2015 рр. 31 студент та 6 викладачів навчалися та проходили стажування в Університеті Гліндор (Великобританія) відповідно до договорів, що були укладені між університетами, та за програмою Міністерства освіти і науки України. В рамках програми ТЕМПУС «IEMAST: Створення сучасної магістерської програми з промислової екології» в Університеті Дельфт (Нідерланди) та Королівському технологічному університеті (Швеція) стажувалися викладачі університету. За прямим договором з Таллінським університетом технологій та грантом DoRa Scholarship протягом 2011-2013 рр. в Естонії проходили стажування аспіранти Чернігівського державного технологічного університету.
Міжнародна діяльність кафедри стосується вказаних тем і пов'язана з міжнародною участю, яка закріплена договорами, серед яких є:
Талліннський технічний університет. Договір про міжуніверситетську програму студентських обмінів. Дата укладання - 06.06.2014 (на 3 роки).
Agreement for (рег. № 44 від 06.06.2014)
University-wide Exchange Programme for Students Between
(hereafter abbreviated as "TUT")
Ehitajate tee 5
19086 Tallinn, Estonia
Технічний університет м. Варна. Договір про міжуніверситетську програму студентських обмінів. Дата укладання - 16.09.2014 (на 3 роки)
Agreement for № 116
University-wide Exchange Programme for Students Between
Тechnical University – Varna (hereafter abbreviated as "TU-Varna")
1 Studentska Str.
9010 Varna, Bulgaria.