Менеджмент

Менеджер – це високоерудований, впевнений у собі професіонал, креативна, національно свідома, інтелігентна людина яка керує ресурсами та процесами в організаціях задля досягнення їх цілей
Кваліфікаційна характеристика, область та об'єкти професійної діяльності менеджера

Область професійної діяльності менеджера - забезпечення ефективного управління організацією, організація систем управління, удосконалення управління відповідно до тенденцій соціально-економічного розвитку.
Об'єктами професійної діяльності менеджера є різні організації економічної, виробничої та соціальної сфери, підрозділи системи управління державними підприємствами, акціонерними товариствами і приватними фірмами. Вона поширюється також на науково-виробничі об'єднання, наукові, конструкторські і проектні організації, органи державного управління і соціальної інфраструктури.
Менеджер повинний бути готовим до наступних видів діяльності, що виділяються відповідно до його призначення і місцем у системі управління:
 управлінська,
 організаційна,
 економічна,
 планово-фінансова,
 маркетингова,
 інформаційно-аналітична,
 проектно-дослідницька,
 діагностична,
 інноваційна,
 методична,
 консультаційна,
 освітня.Вимоги до професійної підготовленості випускника

Менеджер повинний:
 проводити аналітичну і дослідницьку роботу з оцінки соціально- економічної ситуації і конкретних форм управління;
 знати сучасні методи соціально-економічної діагностики, одержання узагальнених характеристик, агрегування інформації та її обробки за допомогою ЕОМ;
 професійно вести управлінську, маркетингову, комерційну, рекламну і патентно-ліцензійну роботу в різних підрозділах підприємств (об'єднань), асоціаціях, спільних підприємствах;
 розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати вибір оптимального, виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки;
 розробляти програми нововведень і складати план заходів щодо реалізації цих програм;
 застосовувати методи наукової організації праці та організаційного проектування, практично використовувати навички самоменеджменту;
 володіти навичками пошуку, збору, систематизації і використання інформації, практично використовувати засоби організаційної та обчислювальної техніки;
 володіти методами прогнозування розвитку соціально-економічних і організаційних процесів в об'єктах управління та оцінки їхнього стану відповідно з потенційними можливостями економічного, соціального та організаційного розвитку.

Професійними та особистісними якостями менеджерів, що відповідають вимогам держави і соціуму є: уміння здійснювати аналіз ситуації і приймати нестандартні управлінські рішення, гнучкість мислення, креативность, лідерство, самостійність, ініціативність, адаптаційна мобільність, інтуїція, стресовитривалість, комунікативна компетентність, уміння знаходити, розвивати та утримувати талановитих керівників, висока відповідальність перед споживачем, здатність відслідковувати соціально-психологічні процеси в колективі та адекватно впливати на них, створювати атмосферу демократичності і гласності в колективі, здатність безупинно мотивувати працівників до творчої діяльності.