Державна служба

МАГІСТРАТУРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ДЕРЖАВА СЛУЖБА"


Підготовка магістрів зі спеціальності 8.15010002 “Державна служба” проводиться згідно ліцензії з надання освітніх послуг (серія АЕ № 285541 від 16.12.2013 р., виданої відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 26.04.2013 р., протокол № 103 (наказ МОН України від 30.04.2013р. № 1480-л).
Магістратура за спеціальністю «Державна служба» у ЧНТУ функціонує з 2004 р. за денною та заочною формами навчання.

Кафедра проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба» за спеціалізаціями: «Адміністративний менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування».

Зарахування на навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.15010002 “Державна служба” проводиться приймальною комісією на основі заяв абітурієнтів, співпесіди з представниками кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління та вступних іспитів.

Ліцензований обсяг набору на спеціальність 8.15010002 “Державна служба” складає 25 осіб денної форми навчання та 80 осіб заочної форми навчання. Основними критеріями якісного формування контингенту майбутніх магістрів державної служби є: зацікавленість у майбутній професії, державницький світогляд, патріотизм та вміння і бажання використовувати отримані знання для суспільної користі.

Майбутній фахівець за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» вивчатиме такі основні дисципліни:
Вступ до спеціальності
Методологія системного підходу та наукових досліджень
Державне управління
Правове забезпечення державного регулювання
Державна служба
Організація діяльності державного службовця
Соціальна і гуманітарна політика
Економіка
Антикризове управління
Управління ресурсами
Політологічні аспекти державного управління
Електронне врядування, Інформаційні технології ресурси та сервіси на державній службі
Психологія управління
Регіональна соціально-економічна політика
Менеджмент організацій
Комунікаційна політика в діяльності державного службовця
Державне регулювання розвитку регіону
Розвиток людського потенціалу та професійних компетенцій в державному управлінні
Державне управління інноваційно-інвестиційними процесами
Системи управління якістю в органах місцевого самоврядування
Інформаційні технології в державному управлінні
Державні програми та проекти розвитку
Публічне адміністрування


Умови навчання: за державним замовленням іі на контрактній основі.

Форма навчання:
денна - 12 місяців;
заочна - 22 місяці.

На навчання за ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» запрошуються особи, які мають диплом спеціаліста або магістра будь-якого напряму підготовки.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління;фінансів, банківської справи та страхування; соціальної роботи; кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та процесу, з них 7– докторів наук, 4– кандидати наук.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Основним обов’язковим видом підвищення кваліфікації є навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема голів районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та керівників їх функціональних підрозділів та кадрового резерву, зайняття посад вищої категорії, перед черговою атестацією, наявності виробничих потреб, а для фахівців, вперше прийнятих на державну службу - протягом першого року роботи. Підвищення кваліфікації планується здійснювати один разу на місяць, з метою:
● надати і оновити знання та вдосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі;
● привести фахову підготовку у відповідність до сучасних вимог щодо професійної кваліфікації державного службовця, підняти рівень базових знань та вмінь до рівня магістрів державної служби;
● сформувати у державних службовців мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.
Професійна програма є документом, який визначає зміст і структуру навчального плану підвищення кваліфікації державних службовців зазначених категорій, зміст і обсяги навчальних модулів його складових частин на основі визначених завдань і функцій державних службовців.
Зміст навчання спрямований на оновлення та поглиблення соціально-гуманітарних, політичних, економічних, управлінських та спеціальних фахових знань та умінь, з урахуванням вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління та державної служби, фахового досвіду, необхідного для осіб, які займають посади певної категорії державних службовців.
Загальна складова програми включає загальну (нормативну), функціональну та галузеву компоненти, які побудовані за модульним принципом організації навчального процесу:
Загальна (нормативна) частина*:
● Інститути державної влади України
● Територіальна організація влади в Україні
● Методологія системного підходу в державному управлінні
● Організація діяльності в органах державної влади
● Організація діяльності в органах місцевого самоврядування
● Правове забезпечення державного управління і державної служби
● Державне регулювання економіки
Варіативна частина*:
● Європейська практика організації місцевої влади
● Публічне управління та адміністрування
● Управління проектами та адміністрування
● Менеджмент для публічної влади
● Інформатизація процесів в органах державної влади та місцевого самоврядування
● Електронне врядування
● Державна служба та проблеми боротьби з корупцією
● Реформування територіальної організації влади в Україні
● Міжнародний менеджмент в державному управлінні
● Європейська та євроатлантична політика України
● Розвиток внутрішнього ринку
● Антикризове управління
● Основи забезпечення соціально-економічної безпеки.
Функціональна (нормативна) частина*:
● Інформаційні технології в державному управлінні
● Соціальні та психологічні аспекти в державному управлінні
● Політологічні аспекти державного управління
Функціональна (варіативна) частина*:
● Інституалізація механізмів державного управління
● Муніципальне управління
● Моделі ефективного управління об’єктами бюджетної сфери
● Управління ресурсами
● Соціально-гуманітарна політика
● Протокол ділового спілкування
● Зв’язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
● Управління конфліктами
● Основи прийняття управлінських рішень в державному управлінні
● Системи управління якістю в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

(* відповідно до професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій державних службовців, навчання яких передбачено планом-графіком на поточний рік).

За галузевою складовою – здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у галузі державного управління за специфічними сферами діяльності. Галузева складова повністю компонується з варіативних модулів.
В цілому 50% загального обсягу навчального часу складають дисципліни (модулі) нормативної, 50% - варіативної частин.
Кількість годин, відведених на вивчення окремих модулів, послідовність вивчення тем у разі необхідності або за бажанням слухачів можуть змінюватися за умови виконання програми у повному обсязі.
Знання слухачів оцінюються шляхом виконання відкритих тестових завдань (в інтерактивному режимі у комп’ютерному класі університету за допомогою ліцензійної програми з тестування SunRav TestOffice Pro) та підготовки рефератів.
Особам, які пройшли навчання за професійною програмою, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.
Посади державних службовців: голови районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та керівників їх функціональних підрозділів.