Про кафедру

Безперервні стрімкі зміни, що відбуваються у суспільному середовищі та бізнесі потребують ревізії, а іноді і відмови від старих підходів та моделей з прийняття управлінських рішень. Тому сучасні і майбутні менеджери та державні службовці мають володіти лідерськими якостями та компетентністю на всіх рівнях управління, орієнтуватися на інноваційні підходи та цивілізаційні цінності сталого розвитку наступаючого постіндустріального суспільства.

 

Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та державного управління – сучасна освітня структура, що перебуває у постійному розвитку, має власну концепцію освітнього процесу та комплексну систему підготовки фахівців з менеджменту та сфери державного управління в умовах динамічних соціально-економічних, екологічних та політичних зрушень.

 

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів для галузей економіки і сфери державного управління готових до організаційних заходів, виконання складних економічних розрахунків в процесі розробки управлінських рішень, планування і прогнозування, аналізу і контролю господарської діяльності та розробки прогнозів подальшого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності, державних підприємств, організацій та установ, а також органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління постійно удосконалює програми навчання у відповідності до галузевих стандартів та вимог Болонського процесу, які поєднують фундаментальну економічну та управлінську підготовку з формуванням практичних навичок і компетенцій у сфері управління бізнесом, державними інституціями України та її регіонів з позицій сталого розвитку.

 

Для викладання окремих курсів слухачам спеціальності «Державне управління” та керівництва магістерських робіт залучаються висококваліфіковані фахівці-практики у цій галузі.

 

Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та державного управління є випусковою за напрямом підготовки бакалаврів 6.030601 „Менеджмент”, спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”, магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування” та 8.15010002 «Державна служба” спеціалізації «Адміністративний менеджмент”.

 

З часу створення кафедри відбулося __ випусків менеджерів, та  19 магістрів державної служби, підготовлені ------- бакалаврів, ------спеціалістів,  ------ магістрів з менеджменту, ------- магістрів державної служби, які працюють в усіх сферах економіки, органах державної влади та місцевого самоврядування України, за її межами та Чернігівської області.

 

Контактна інформація

Кім. 15 корп 4.

Тел. 0462952094

managment_stu@mail.ru

 

Місія кафедри

Сприяння розвитку лідерських та творчих управлінських якостей особистості, формування висококваліфікованого, конкуретоспроможного та відповідального фахівця з менеджменту та державного управління, здатного на базі системного мислення приймати обгрунтовані управлінські рішення, ефективно керувати організацією та стоворювати сприятливе креативне середовище

 

Головна ціль кафедри

Фундаментальна та якісна сучасна професійна підготовка менеджерів та державних службовців, здатних якісно і кількісно задовольняти потреби роботодавців всіх форм власності та органи державного управління і місцевого самоврядування.

Задачі кафедри

Підготовка висококваліфікованих фахівців на основі компетентністного підходу та гуманістичних цінностей сталого розвитку;

Розробка і впровадження провідних стандартів освіти менеджерів і державних службовців;

Вивчення і застосування сучасних управлінських технологій в учбовому процесі;

Постійне удосконалення учбового плану, программ та курсів дисциплін, навчально-методичних коплексів, на засадах науковості та практичної доцільності;

Розширення напрямків спеціалізації в галузі знань з менеджменту адекватним вимогам сучасного ринку праці (логістичний менеджментн, інноваційний менеджмент та інвестиційний менеджмент);

Залучення до учбового процесу висококваліфікованих викладачів, науковців та практиків;

Стажування та проходження практик на ефективних підприємствах, виконання мреальних дипломних робіт, гідних впрвадження в управлінську та господарську діяльність підприємств та організацій;

Сприяння працевлаштуванню випускників завдяки якісному підбору баз практик;

Забезпечення навчального процесу сучасними інформаційними науковими, методичними та теоретичними матеріалами і модернізація інфораційного та технічного оснащення;

Проведення постійного моніторингу та врахування потреб суб’єктів господарювання та державного управління для забезпечення їх фахівцями, здатними приймати управлінські рішення, адекватні викликам складного динамічного середовища;

Систематичне підвищення наукової, методичної та викладацької кваліфікації персоналу кафедри;

Сприяння до участі у національних, регіональних, місцевих та бізнес програмах викладачів та студентів кафедри;

Підготовка студентів до участі в національних, регіональних, міжвузівських та вузівських олімпіадах та конкурсах;

Активне залучення студентів та слухачів кафедри до наукової роботи: написання монографій, підручників, навчальних посібників, статей, тез, ячасть у науцково-практичних конференціях;

Розвиток міжнародного співробітництва із закордонними партнерами для підготовки фахівців з менеджменту та державного управління, підвищення наукової та навчально-методичної кваліфікації викладачів;

Формування у викладачів і студентів гуманістичного світогляду, спряування на навчання впродовж життя та саморозвиток;

Сприяння входженню університету в світовий освітній простір завдяки адаптації методичного забезпечення вимогам Болонського процесу.

Основні принципи функціонування кафедри

Сучасність, відкритість, динамічність, високопрофесійність, демократичність, гуманістичність, науковість, адаптивність, конкурентоспроможність, постійний розвиток.

 

 

Історія створення кафедри

Для забезпечення потреб Чернігівської області в сучасних, професійних, управлінських кадрах у червні 1996р. (наказ №60 від 10.06.1996) в університеті створена кафедра менеджменту із трьохступеневою системою підготовки фахівців-менеджерів: бакалаврів і спеціалістів за спеціальністю «Менеджмент організацій“ та магістрів (з 2004р.) за спеціалізацією «Менеджмент підприємств обробної промисловості“, а з 20___ «Менеджмент організацій і адіністрування” та з 2004 року магістрів спеціальності „Державна служба“ .

Наказом №42 від 29.03.2010 кафедру менеджменту перейменовано на кафедру менеджменту та державного управління.

Першим завідуючим кафедри був призначений широко відомий в Україні організатор науки та освіти,  доктор технічних наук, професор, член кореспондент Інженерної академії України Котельніков Дмитро Іванович. Він очолював кафедру з 10.06.1996 року по 01.10.1998 рік.

 

 

 

З 01.10.1998 року по 06.03.2000 рік кафедрою завідував

Бондар Василь Васильович – кандидат економічних наук.

Наукові інтереси: аграрний менеджмент, управління персоналом, менеджмент організацій.

З 06.03.2000 року по 30.06.2004 рік завідуючим кафедри призначений

Юшин Сергій Олександрович – доктор  економічних наук, професор.

            Наукові інтереси: філософія науки, державне управління.


З 01.07.2004 року кафедру очолює Бутко Микола Петрович доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, дійсний член Інженерної академії й Академії економічних наук України. Наукові інтереси: регіональний розвиток, державне управління, інвестиційний, інноваційний, міжнародний менеджмент. Автор більше 200 праць, Бутко Микола Петрович у 1971 році закінчив Інститут народного господарства (м. Київ), у 1993 році – Академію народного господарства (м. Москва). За вагомі здобутки та досягнення в сфері соціально-економічного розвитку регіону Бутку М.П. присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України”. Бутко М.П. працював генеральним директором виробничого об’єднання „Чернігівський радіоприладний завод“, головою Чернігівської обласної державної адміністрації, Радником Президента України. Бутко М.П. є автором і співавтором11 монографій, 2 підручників, 11 навчальних посібників та більше 200 наукових статей та публікацій М.П. Бутко сформував в університеті наукову школу в напрямку регіонально-адміністративного менеджменту. В рамках цієї школи функціонує аспірантура за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. У 2009 році за зазначеною спеціальністю відкрита спеціалізована вчена рада на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, головою якої є д.е.н., професор Бутко М.П.